Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden

Verkoop- en leveringsvoorwaarden van Media Point BV, gevestigd te Heerhugowaard, aan de Newtonstraat 27, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Alkmaar onder nummer 01080399.

Artikel 1: Toepasselijkheid van deze voorwaarden
a. Deze voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen Media Point BV en de opdrachtgever gesloten overeenkomsten.
b. Algemene (inkoop) voorwaarden van de opdrachtgever zijn slechts van toepassing indienuitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen dat deze met uitsluiting van deze algemene voorwaarden op de overeenkomst tussen partijen van toepassing zijn.

Artikel 2: Offertes
De door Media Point BV gemaakte offertes zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven.

Artikel 3: Levering
1. Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering franco op één adres volgens de goedkoopste wijze van verzending. Hieronder wordt onder meer verstaan levering gelijkvloers op maximaal 50 meter afstand van de plaats waar het vervoermiddel kan parkeren, door één werkkracht uit te voeren met behulp van een handpallettruck. Alle meerdere kosten komen voor rekening van de opdrachtgever.
2. De opdrachtgever is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze worden bezorgd dan wel op het moment waarop deze volgens de overeenkomst ter beschikking worden gesteld. Indien de opdrachtgever de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de zaken worden opgeslagen voor risico van de opdrachtgever. De opdrachtgever zal in dat geval alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval opslagkosten, aan Media Point BV verschuldigd zijn.
3. De zakenreizen zijn voor risico van de opdrachtgever.

Artikel 4: Levertijd
Een overeengekomen levertijd is geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet-tijdige aflevering dient de opdrachtgever Media Point BV derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.

Artikel 5: Deelleveringen
Het is Media Point BV toegestaan verkochte zaken in gedeelten te leveren. Dit geldt niet indien een deellevering geen zelfstandige waarde heeft.
Indien de zaken in gedeelten worden geleverd, is Media Point BV bevoegd elk gedeelte afzonderlijk te factureren.

Artikel 6: Beëindiging van de overeenkomst
1. De vorderingen van Media Point BV op de opdrachtgever zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen:- indien na het sluiten van de overeenkomst aan Media Point BV omstandigheden ter ken- nis komen die Media Point BV goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen- indien Media Point BV de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is. In de genoemde gevallen is Media Point BV bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, één en ander onverminderd het recht van Media Point BV schadevergoeding te vorderen.
2. Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en/of materialen waarvan Media Point BV zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt, dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is Media Point BV bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 7: Eigendomsvoorbehoud
1. De door Media Point BV geleverde zaken blijven het eigendom van Media Point BV totdat de opdrachtgever alle navolgende verplichtingen uit alle met Media Point BV gesloten koopovereenkomsten is nagekomen:- de tegenprestatie(s) met betrekking tot geleverde of te leveren zaak/zaken zelf;- eventuele vorderingen wegens niet-nakoming door de opdrachtgever van (een) koopovereenkomst(en).
2. Door Media Point BV afgeleverde zaken, die krachtens lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht. Overigens is de opdrachtgever niet bevoegd de zaken te verpanden of hier enig ander recht op te vestigen.
3. Indien de opdrachtgever zijn verplichtingen niet nakomt of er gegronde vrees bestaat dat hij zulks niet zal doen is Media Point BV gerechtigd afgeleverde zaken waarop het in lid 1 bedoelde eigendomsvoorbehoud rust bij de opdrachtgever of derden die de zaak voor de opdrachtgever houden weg te halen of weg te doen halen. De opdrachtgever is verplicht hiertoe alle medewerking te verschaffen op straffe van een boete van 10% van het door hem verschuldigde bedrag per dag.
4. Indien derden enig recht op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken willen vestigen of doen gelden, is opdrachtgever verplicht Media Point BV zo snel als redelijker- wijs verwacht mag worden op de hoogte te stellen.
5. De opdrachtgever verplicht zich op eerste verzoek van Media Point BV:
– de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand-, ontploffings- en waterschade en tegen diefstal en de polis van deze verzekering ter inzage te geven;
– alle aanspraken van de opdrachtgever op verzekeraars met betrekking tot de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verpanden aan Media Point BV op de manier die wordt voorgeschreven in art. 3:239 BW (stille verpanding van vordering op naam);
– de vorderingen die de opdrachtgever verkrijgt jegens zijn opdrachtgevers bij het doorverkopen van onder eigendomsvoorbehoud door Media Point BV geleverde zaken te verpanden aan Media Point BV op de manier die wordt voorgeschreven in art. 3:239 BW;
– de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te merken als het eigendom van Media Point BV;
– op andere manieren medewerking te verlenen aan alle redelijke maatregelen die Media Point BV ter bescherming van haar eigendomsrecht met betrekking tot de zaken wil treffen en welke de opdrachtgever niet onredelijk hinderen in de normale uitoefening van haar bedrijf.

Artikel 8: Gebreken; klachttermijnen
1. De opdrachtgever dient de gekochte zaken bij aflevering – of zo spoedig daarna als mogelijk te (laten) onderzoeken.-Hierbij dient de opdrachtgever na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt, te weten:
– of de juiste zaken zijn geleverd;- of de afgeleverde zaken wat betreft kwantiteit (bijvoorbeeld het aantal en de hoeveelheid) overeenstemmen met het overeengekomen;
– of de afgeleverde zaken voldoen aan de overeengekomen of redelijkerwijs te verwachten kwaliteitseisen.
2. Worden zichtbare gebreken of tekorten geconstateerd, dan dient de opdrachtgever deze binnen acht dagen na aflevering schriftelijk aan Media Point BV te melden.
3. Niet-zichtbare gebreken dient de opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen drie maanden na aflevering, schriftelijk te melden aan Media Point BV. Bij overschrijding van de genoemde termijn, vervalt het recht klachten in te dienen.
4. De bovengenoemde garantie vervalt, wanneer het gebrek of de schade aan de door Media Point BV geleverde zaken is veroorzaakt of ontstaan door kennelijk onjuist gebruik, ondeskundige behandeling, verwaarlozing, ondeskundige reparaties dan wel reparaties en/of wijzigingen aan de zaken door anderen dan Media Point BV of daartoe door Media Point BV aangewezen.
5. Ook indien de wederpartij tijdig reclameert, blijft zijn verplichting tot betaling en afname van gedane bestellingen bestaan. Zaken kunnen slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming aan Media Point BV worden geretourneerd.
6. Slechts in geval van tijdige en terechte reclame is Media Point BV, na volledige betaling door de opdrachtgever van alle door Media Point BV bij hem in rekening gebrachte c.q. te brengen facturen, rente en kosten, verplicht tot vervanging van de door Media Point BV geleverde gebrekkige zaken.
7. Geringe afwijking in papier of druk is geen reden voor afkeuring door de opdrachtgever. In het geval van door of in opdracht van Media Point BV gedrukte zaken is een overrun of onderrun van 10% toegestaan.

Artikel 9: Betaling
1. Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum. Na het verstrijken van 30 dagen na de factuurdatum is de opdrachtgever in verzuim; de opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1.25% per maand of gedeelte van een maand.
2. In geval van liquidatie, faillissement of surséance van betaling van de opdrachtgever zullen de verplichtingen van de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar zijn.
3. Betaling dient plaats te vinden zonder korting of verrekening.
4. Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
5. Bij een factuurwaarde beneden 400,- is Media Point BV genoodzaakt 40,- voor vracht- en administratiekosten in rekening te brengen.

Artikel 10: Incassokosten
1. Is de opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever. In ieder geval is de opdrachtgever de gerechtelijke- en buitengerechtelijke kosten verschuldigd. Indien Media Point BV aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.
2. De opdrachtgever is jegens Media Point BV de door Media Point BV gemaakte gerechtelijke kosten verschuldigd in alle instanties, indien Media Point BV en de opdrachtgever met betrekking tot een overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn een gerechtelijke procedure voeren en een rechterlijke uitspraak in kracht van gewijsde gaat waarbij de opdrachtgever volledig of in overwegende mate in het ongelijk wordt gesteld.

Artikel 11: Aansprakelijkheid
Media Point BV is jegens de opdrachtgever uitsluitend op de volgende wijze aansprakelijk:
1. Voor schade als gevolg van gebreken in geleverde zaken geldt uitsluitend de aansprakelijkheid als geregeld in artikel 8 van deze voorwaarden.
2. Media Point BV is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook die is ontstaan door- dat of nadat de opdrachtgever de vervaardigde zaken na aflevering in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt, aan derden heeft geleverd, respectievelijk in gebruik heeft doen nemen, heeft doen bewerken of verwerken of aan derden heeft doen leveren.
3. Media Point BV is voorts niet aansprakelijk voor schade in de vorm van omzetderving of verminderde goodwill in het bedrijf of het beroep van de opdrachtgever.
4. Indien Media Point BV terzake van enige schade, waarvoor zij krachtens overeenkomst met de opdrachtgever niet aansprakelijk is, door een derde aansprakelijk wordt gesteld, zal de opdrachtgever haar terzake volledig vrijwaren en Media Point BV alles vergoeden wat zij aan deze derde dient te voldoen.
5. Overigens is de aansprakelijkheid van Media Point BV beperkt tot het bedrag van de door de verzekering gedane uitkering, voor zover deze aansprakelijkheid door zijn verzekering wordt gedekt; 6. Indien de verzekering in enig geval geen dekking biedt of niet tot uitkering overgaat, is de aansprakelijkheid van Media Point BV beperkt tot een bedrag, maximaal gelijk aan de factuurwaarde.

Artikel 12: Overmacht
1. Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen, en die niet aan Media Point BV zijn toe te rekenen. Hieronder zullen (indien en voor zover deze omstandigheden de nakoming onmogelijk maken of onredelijk bemoeilijken) mede zijn begrepen: stakingen in andere bedrijven dan die van Media Point BV; wilde stakingen of politieke stakingen in het bedrijf van Media Point BV, een algemeen gebrek aan benodigde grondstoffen en andere voor de totstandbrenging van de overeengekomen prestatie benodigde zaken of diensten; niet-voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers of andere derden waarvan Media Point BV afhankelijk is en algemene vervoersproblemen.
2. Media Point BV heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandig- heden die (verdere) nakoming verhinderen, intreden nadat Media Point BV haar verbintenis had moeten nakomen.
3. Indien Media Point BV bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de wederpartij gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 13: Geschilbeslechting
In afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van de burgerlijke rechter zal elk geschil tussen opdrachtgever en verkoper, in geval de Rechtbank bevoegd is, worden beslecht door de Rechtbank te Alkmaar. Media Point BV blijft echter bevoegd de opdrachtgever te dagvaarden voor de volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde rechter.

Artikel 14: Toepasselijk recht
Op elke overeenkomst tussen Media Point BV en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 15: Wijzigingsbevoegdheid
Media Point BV is bevoegd om af te zien van toepasselijkheid van één of meerdere bepalingen van deze verkoop- en leveringsvoorwaarden.